e-Defter

Duyuru!

2018 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.01.2021 tarihinde e-Defter’e geçmesi zorunludur.

e-Defter Nedir?

e-Defter, http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemelerin bütünüdür.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu zorunluluk kapsamına giren defterler; Yevmiye defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir)’dir.

e-Defter uygulamasına geçtikten sonra defterler artık kağıt ortamda tutulamaz. Kağıt ortamında tutulan defterlerin tabi olduğu kurallar, dijital ortamda tutulan defterler için de geçerlidir.

Mali Mühür / Zaman Damgası, Uyumluluk onayı almış yazılımın temini, Mevcut ERP içinde bulunan alanların formatına göre güncellenmesi, Mükellef bünyesinde saklanacaksa Türkiye’de arşivleme imkanı olması gerekmektedir.

e-Defter geçiş süreci ne zaman başlar?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

e-Defter uygulamasına, sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Tüzel kişi olan mükellefler  www.edefter.gov.tr adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak firmaya ait mali mühür ile başvuru yapabilmektedir.

Gerçek kişi olan mükellefler ise www.edefter.gov.tr  adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, kendilerine ait Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik İmza ile başvuru yapabilmektedir.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmaları gerekmektedir.

e-Defter kullanımı nasıl yapılır?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerin, elektronik ortamda dosya olarak hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır.

İlgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamaların tamamını kapsamaktadır.

Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanmakta, defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek kişilerin E-imza, Tüzel  kişilerin ise Mali Mühür Sertifikası kullanması gerekmektedir.

e-Detfer başvuru formu doldurduktan sonra gerekli belgeler ve aşamalar nelerdir?

    Mali Mühür ya da Zaman Damgası, e-İmza alınması,

                Uyumluluk onayı bulunan bir yazılımın alınması,

                Mevcut programınızın e-Defter formatına uygun güncellenmesi,

                e-Defter’i saklayacak olan mükellef ise uygun arşivleme opsiyonunun seçilmesi gerekmektedir.

Mali Mühür ve E-imza Nasıl temin edilir?

Mali mühür için; TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin internet adresi  üzerinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak mali mühür sertifikası için başvuruda bulunabilirsiniz. E-İmza için; Kurumsal Başvuru merkezi’nin internet adresi  üzerinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak E-İmza için başvuruda bulunabilirsiniz. Zaman Damgası için; Kurumsal Başvuru merkezi’nin internet adresi  üzerinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak Zaman için başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm başvuru süreçlerinizi bizimle tamamlayabilir, İletişim Formu üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

Yıl içinde e-defter uygulamasına geçen mükellefler eski defterlerini ne yapmalılar?

Mükellefler, e-Defter sistemine geçiş ile beraber sisteme geçtikleri tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

Defterler aylık dönemler halinde oluşturulurlar. Herhangi bir aya ait defterin içinde bir önceki veya bir sonraki aya ait kayıtların yer alması söz konusu değildir.

Her aya ait defterler, en geç takip eden 3. ayın sonuna kadar resmi defter haline getirilmek zorundadırlar.

Kurumlar Vergisi beyannamesinin verildiği aya ait defterler ise; Kurumlar Vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar beyan edilebilir. Yani sadece mali yılın son ayına ait defterlerinizi  oluşturma süresi 4 ayı bulmaktadır.

İstenmesi halinde bir ayın belirli bir kısmını kapsayan kıst dönem defterler de oluşturulabilir.

Aynı şekilde kağıt ortamında şubeli defter oluşturan firmalar e-defterde de tercih etmeleri halinde şubeli defter oluşturmaya devam edebilirler.

e-Dönüşüm sürecinde elektronik defter kullanımı gittikçe zorunluluk haline geliyor. Bu nedenle firmaların bir an önce e-Defter sistemine geçmesi mutlaka avantajlı bir durum olacaktır.

Demo ve fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.